ΣΜ1679

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας εγκαταστάσεων οδοφωτισμού

Ο έλεγχος ποιότητας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού είναι αναγκαίος τόσο για την επιβεβαίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί όσο και για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού προς τους χρήστες των οδών. Οι αναλυτικές προδιαγραφές μετρήσεων οδοφωτισμού ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13021.4 [10]. Η ενότητα αυτή της ΤΟΤΕΕ αφορά στις μετρήσεις πεδίου που απαιτούνται για τον έλεγχο μίας εγκατάστασης οδοφωτισμού. Οι μετρήσεις φωτομετρικών μεγεθών σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού θα πρέπει να εκτελούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 1. Μετρήσεις προ της παράδοσης της εγκατάστασης (Τύπου 1 – Τ1)
 2. Μετρήσεις κατά τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης (Τύπου 2 – Τ2)
 3. Μετρήσεις προσαρμοστικού φωτισμού (Τύπου 3 – Τ3)
 4. Μετρήσεις για διερεύνηση αποκλίσεων (Τύπου 4 – Τ4)

Στην ενότητα περιλαμβάνονται κατευθύνσεις – μεθοδολογία για:

 • Ορισμός περιοχών μέτρησης φωτομετρικών μεγεθών
 • Ελάχιστες προδιαγραφές οργάνων μέτρησης
 • Μετρήσεις πεδίου οδών κλάσης Μ
 • Μετρήσεις πεδίου οδών κλάσης C & P
 • Μέτρηση γεωμετρικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών
 • Ελάχιστες απαιτήσεις αναφορών μετρήσεων

4.Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης συστημάτων οδοφωτισμού

Ο έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων προσφέρει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τη συνεχή λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων στο μέγιστο της ισχύος καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ρύθμιση της φωτεινής ροής των φωτιστικών επιτρέπεται όταν οι συνθήκες (λειτουργικές και περιβάλλοντος) το επιτρέπουν.

Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού πραγματοποιείται με δύο κυρίως τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι τοπικός έλεγχος με κυκλώματα και αυτοματισμούς οι οποίοι ελέγχουν ένα ή περισσότερα φωτιστικά σώματα ενώ ο δεύτερος είναι ο απομακρυσμένος κεντρικός έλεγχος ο οποίος καλύπτει περισσότερα φωτιστικά και μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές. Ο τοπικός έλεγχος απαιτεί συνήθως μικρότερο αριθμό συστημάτων ελέγχου με μικρότερο κόστος και μικρότερη πολυπλοκότητα ενώ παράλληλα παρέχει λιγότερες δυνατότητες και ελευθερίες ελέγχου από ότι ο απομακρυσμένος έλεγχο.

Στην περίπτωση επιλογής κλάσεων προσαρμοστικού φωτισμού, ο μελετητής οφείλει να διαστασιολογήσει και να προδιαγράψει το σύστημα ελέγχου που διαθέτει την κατάλληλη λειτουργικότητα για την περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος ελέγχου καθώς και η υπολογιζόμενη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να συνυπολογίζονται στους τεχνοοικονομικούς υπολογισμούς που περιγράφονται σε ξεχωριστή ενότητα στη νέα ΤΟΤΕΕ.

Στην ενότητα περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για:

 • Διαλειτουργικότητα συστημάτων ελέγχου
 • Τοπικός έλεγχος φωτιστικών σωμάτων
 • Απομακρυσμένος κεντρικός έλεγχος φωτιστικών σωμάτων

Στη νέα ΤΟΤΕΕ περιλαμβάνεται ακόμη ενότητα με την απαραίτητη βιβλιογραφία και ακόμη ένα ουσιαστικό μέρος της αποτελεί το παράρτημα, με τίτλο «Κανονιστικό πλαίσιο – Βασικές Αρχές Εργασιών» όπου περιλαμβάνονται κατευθύνσεις και οδηγίες για τα εξής:

 • Κανονιστικό Πλαίσιο
 • Προδιαγραφές Υλικών
 • Εκτέλεση Εργασιών
 • Υγεία και Ασφάλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών
 • Επεμβάσεις επί του δικτύου κυριότητας ΔΕΗ ΑΕ
 • Επιθυμητά Πρότυπα Συμμόρφωσης
 • Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ

Related Post

0 Comments

leave a comment